Twój koszyk jest pusty

Twój koszyk

Nazwa produktu Ilość: 1
100,00 zł
suma 500,00zł
Zobacz koszyk

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis działający pod adresem www.t4home.pl prowadzony jest przez T4Home Grzegorz Zimoch.

 • Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
 3. włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku wybranych Usług.
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • Zawieranie umów sprzedaży online — w zakresie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,

 • Dokonywanie rezerwacji Towarów,

 • Prowadzenie Konta,

 • Dodawanie opinii o produktach (Towarach),

 • Zgłaszanie zapytań o Towar w drodze e-mail,

 • Polecanie produktów (Towarów) potencjalnym Klientom.

 • Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

 

DEFINICJE

 • Regulamin — niniejszy regulamin z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego, jak również zasady dokonywania rezerwacji Towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 • Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz każdy podmiot korzystający z Serwisu, także osoba niezalogowana. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 • Konsument — konsument w rozumieniu art. 22c.

 • Sprzedawca — T4Home Grzegorz Zimoch

 • Towar — rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Serwisie. Wszystkie towary oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad  fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

 • Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.t4home.pl
 • Konto — zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

 • W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło.

 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

 • Klient po uzyskaniu dostępu do Konta ma możliwość uzupełnienia go o dane obejmujące imię, nazwisko, telefon, nazwę firmy, NIP, adres podany na fakturze, adres wysyłki. Wymienione dane Klient podaje dobrowolnie. Konto umożliwia Klientowi tworzenie listy zakupów, poprzez dodanie Towarów do przechowalni.

 • Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających z Serwisu w formule „zakup bez rejestracji”. W takim przypadku Klient będący Konsumentem podaje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wysyłki, natomiast Klient niebędący Konsumentem, poza wymienionymi danymi, podaje dane obejmujące nazwę firmy oraz NIP. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

 • W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, przeprowadzenia transakcji sprzedaży online, dokonania rezerwacji Towarów, dodania opinii o produktach, zgłoszenia zapytania o produkt w drodze e-mail, polecenia produktów potencjalnym Klientom lub skorzystania przez z niego z formuły „zakup bez rejestracji”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

 • Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie może zostać złożone w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@t4home.pl

 • Klient ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@t4home.pl

 • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zawiadomi składającego reklamację w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.

 • Klient nie może umieszczać w Serwisie treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym. Sprzedawca jest uprawniony do moderacji opinii, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że opinia zawiera treści bezprawne, naruszające dobra osobiste innych osób lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania takich opinii.

 

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu www.t4home.pl Zamówienie określa jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

 2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, zawarte na stronie Serwisu www.t4home.pl, kierowane do potencjalnych Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Nie stanową one również zapewnienia Sprzedawcy.

 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.

 6. W przypadku niedostępności danego Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu zamówienia lub konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jej realizacji. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej przez siebie ceny oraz kosztów dostawy.

 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta:

przed wydaniem Towaru Klientowi:

 • Przelew bankowy w tym przelew natychmiastowy
 • System płatności mobilnej BLIK
 • System płatności mobilnej PayU
 1. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK lub przelewem natychmiastowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Towary zamówione przez Klienta wysyłane są po zaksięgowaniu ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy. W sytuacji stwierdzenia braku wpłaty ceny oraz kosztów dostawy w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności z informacją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wskazania przez Klienta w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać opłacone gotówką do rąk przewoźnika (płatność za pobraniem), brak zapłaty pełnej ceny oraz kosztów dostawy w momencie odbioru Towaru uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną.
 3. Klient najpóźniej przed złożeniem zamówienia lub rezerwacji zostanie poinformowany o łącznej cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym opłatach za transport oraz kosztach płatności.

 4.  Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia lub rezerwacji Towaru.

 

DOSTAWA ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia.

 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy.

 3. Zamówione oraz zarezerwowane Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia lub rezerwacji.

 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wysłania przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej.

 5. Wszelkie zamówienia są realizowane w ciągu 40 dni roboczych, nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

 6. Serwis realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku wysyłki zamówienia za granice Polski koszty dostawy będą sprawdzane indywidualnie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 2.  Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

 3.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

 4.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zakupionego Towaru
  (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniej z nich).
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie
  w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
  się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 10. Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W przypadku sporu konsumenckiego istnieje możliwość skontaktowania się z najbliższym miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów lub  Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Konsumenta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Konsumenta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 4. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpoznawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądanie Konsumenta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 5.  Składając reklamację Konsument zobowiązany jest do opisania zauważonej wady oraz sprecyzowania żądania. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi przedstawienie dowodu zakupu Towaru może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędne do jej złożenia.

 6. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych za pośrednictwem www.t4home.pl należy składać w formie elektronicznej na adres: biuro@t4home.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Dane kontaktowe zostały podane w pkt XIII ust. 9.