Twój koszyk jest pusty

Twój koszyk

Nazwa produktu Ilość: 1
100,00 zł
suma 500,00zł
Zobacz koszyk

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w polityce prywatność i plików cookies: załącznik poniżej.
 2. Klient podaje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
   

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Definicje

Administrator — T4Home Grzegorz Zimoch

Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.t4home.pl

Użytkownik — każdy podmiot korzystający z Serwisu, także osoba niezalogowana,

RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
  jest t4home.pl
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@t4home.pl oraz w formie pisemnej pod adresem: Młynarska 3 56-400 Oleśnica

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1.  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator przetwarza jego dane osobowe . Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób wpływające na Użytkownika.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:
 4. danych o ruchu oraz statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzin na stronach internetowych Administratora, w tym adresu IP użytkownika,
 5. statystyk na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz odsłon strony,
 6. informacji z plików cookies.
 7. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
 8. Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługa Serwisu, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnych celach.

 9. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 10. Dane osobowe innych osób mogą być przez Użytkowników umieszczane w Serwisie tylko pod warunkiem, że nie prowadzi o do naruszenia praw tych osób.

 

Umowy sprzedaży online

 1.  Złożenie zamówienia oraz rezerwacja Towaru przez Użytkownika Serwisu wiążą się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz w przypadku przedsiębiorców nazwy firmy i NIP jest dobrowolne, ale wymagane w celu przyjęcia, obsługi zamówienia lub rezerwacji towaru. Niepodanie wskazanych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia lub rezerwacji Towaru.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
 • złożenia zamówienia, rezerwacji Towaru, zawarcia, wykonania i rozliczenia umów sprzedaży, realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia
  reklamacji — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy 
 • reklamacji — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją umów sprzedaży — podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • windykacji należności wynikających z umów sprzedaży oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu windykacji należności wynikających z zawartych umów oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy składaniu zamówienia, rezerwacji Towaru lub zawieraniu umowy sprzedaży, jak również dane, które zostały przekazane przez Użytkownika podczas komunikacji z Administratorem w procesie zawierania umowy sprzedaży. Są to w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, NIP.

 •  W celach związanych ze złożeniem zamówienia, zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umów sprzedaży, realizacją prawa odstąpienia od umowy, skorzystaniem z prawa do złożenia reklamacji, windykacją należności, dochodzeniem, ustaleniem lub obroną przed roszczeniami związanymi z umowami sprzedaży, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5.      W celach związanych wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

 

Rejestracja i korzystanie z Konta

 1. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie podają dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta, tj. adres e-mail oraz hasło. W celu ułatwienia obsługi Użytkownicy mogą podać dodatkowe dane, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, NIP, adres, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
 • założenia i korzystania z Konta — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 •  ułatwienia obsługi Konta — podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
 • (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z założeniem i korzystaniem z Konta – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym w celu założenia Konta. Są to następujące dane: adres e-mail oraz hasło.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu w celu ułatwienia obsługi Konta. Są to następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania oraz adres wysyłki.

 •  W celach związanych z założeniem i korzystaniem z Konta dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez cały okres posiadania Konta, a także przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

 

Marketing

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizowania działań marketingowych polegających na oferowaniu towarów sprzedawanych przez T4Home Grzegorz Zimoch — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim oferowanych towarów i usług.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

 • W celach związanych z realizowaniem działań marketingowych polegających na promowaniu towarów, dane Użytkownika przetwarzane są do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych od Administratora (tj. wyrażenia sprzeciwu).

 

Zamieszczanie opinii, zapytania o produkt, polecanie produktów znajomym, prowadzenie statystyk

 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a. publikacji opinii dotyczących towarów w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Administratora — podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. moderacji opinii (w tym eliminacji spamu) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników opinii i ich upublicznianiu,

 2. polecania usług lub towarów potencjalnym Użytkownikom — podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. obsługi zgłoszenia „zapytaj o produkt”, tj. nawiązania kontaktu drogą elektroniczną w celu powiadomienia o dostępności wybranego towaru — podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. opracowania statystyk oraz analiz korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienia korzystania z Serwisu — podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, adres e-mail potencjalnego Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak: adres IP Użytkownika, informacje na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz skorzystania z  poszczególnych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.

 6. Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągniecia celu, w którym te dane są przetwarzane, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.
 9. W celach związanych z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisu, dane Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w których dane są przetwarzane, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
  są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  oraz unikalny numer.

 3. są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
 4. oraz unikalny numer.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 6. „sesyjne” (session cookies) — pliki tymczasowe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7.  „stałe” (persistent cookies).— „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 8.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 9.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 11.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

 15. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

 2. uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,

 3. dostępu do dotyczących go danych osobowych,

 4. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

 5. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 7. Użytkownik ma prawo do:

 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika, lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego – w każdym czasie,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
 1. Użytkownik w celu skorzystania z przysługujących mu uprawnień zgłasza swoje żądnie Administratorowi na adres kontaktowy wskazany wyżej.

 2. Zgłoszenie powinno w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia Użytkownik chce skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika składającego zgłoszenie, zwróci się do niego o dodatkowe informacje.

 4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 5. 7.      Odpowiedz będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano zgłoszenie, a w przypadku wniosków skierowanych w formie pisemnej na adres wskazany przez Użytkownika.

 6. Zmiany polityki prywatności i plików cookies
 7. Polityka Prywatności i plików cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu.